FISHER Type 2052 Size 1 Actuator

FISHER Type 2052 Size 1 Actuator

Fisher Size 1 Type 2052 Actuator

Size 1
Type 2052
Action PDTO
Rotation 90DEG