FISHER Type 2052 Size 2 Actuator

FISHER Type 2052 Size 2 Actuator

Fisher Size 2 Type 2052 Actuator

Type 2052
Size 2
Action PDTO
Rotation 90DEG