FISHER Type 1051 size 33 Actuator

FISHER Type 1051 size 33 Actuator

Fisher size 33 Type 1051 Actuator

Size 33
Type 1051
Action PDTO
Rotation 90DEG